Thông tin liên hệ – Contact Information

673

Phòng Hợp tác Quốc tế

Địa chỉ:  91, Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Email:  qhqt@ftu.edu.vn

Tel: 04-32595168 (máy lẻ: 251)

Fax: 04-37755118

 

 

Contacts:

Department of International Affairs

Address:  91, Chua Lang Street, Dong Da District, Hanoi

Email: qhqt@ftu.edu.vn

Tel: 04-32595168 (ext: 251)

Fax: 04-37755118