Home VỀ CHÚNG TÔI

VỀ CHÚNG TÔI

Cơ cấu tổ chức và liên hệ

Cơ cấu tổ chức: Phòng Hợp tác Quốc tế gồm 10 cán bộ: 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 08 chuyên viên chuyên...

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Hợp tác Quốc tế

Phòng Hợp tác Quốc tế có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, phát triển, nâng...

Giới thiệu chung về Phòng Hợp tác Quốc tế

Năm 1991, bộ phận Quan hệ Quốc tế được thành lập và ghép với bộ phận Quản lý Khoa học (bộ phận Quản lý...

TIN MỚI NHẤT