1. Phòng Hợp tác Quốc tế có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, phát triển, nâng cao hiệu quả công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
 2. Phòng Hợp tác Quốc tế có những nhiệm vụ sau:
  1. Chủ trì xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các quy định về công tác hợp tác quốc tế và hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy định đó;
  2. Chủ trì và phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính xây dựng kế hoạch hoạt động và kế hoạch ngân sách về hoạt động hợp tác quốc tế của trường và triển khai thực hiện kế hoạch đó;
  3. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan tìm kiếm, khai thác cơ hội hợp tác, nguồn tài trợ; thiết lập các mối quan hệ hợp tác, ký các văn bản ghi nhớ, thỏa thuận về đào tạo, khoa học và công nghệ với các trường đại học, các tổ chức giáo dục, khoa học và công nghệ nước ngoài;
  4. Theo dõi, tham mưu cho Hiệu trưởng triển khai thực hiện, kiểm tra, đánh giá thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng ký kết với đối tá nước ngoài;
  5. Chủ trì và phối hợp với Khoa Đào tạo Quốc tế, Trung tâm phát triển Quốc tế và các đơn vị có liên quan thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo về hoạt động hợp tác quốc tế, khoa học và công nghệ có yếu tố nước ngoài theo yêu cầu của cấp trên và của Trường;
  6. Dịch thuật tài liệu, thư từ theo quy định; tổ chức công tác phiên dịch cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo khi được yêu cầu;
  7. Xây dựng kế hoạch trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện quản lý đoàn ra, đoàn vào hàng năm; tổ chức việc tiếp đón các đoàn khách quốc tế đến làm việc với Trường về quan hệ, hợp tác quốc tế và đầu tư trong giáo dục và đào tạo;
  8. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội thảo, hội nghị tọa đàm quốc tế;
  9. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan mời, tiếp nhận và quản lý sinh viên, học viên, giảng viên và các chuyên gia nước ngoài công tác và làm việc tại Trường theo yêu cầu của Trường và quy định của pháp luật;
  10. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tổ chức các khóa học hè cho sinh viên, học viên nước ngoài, hỗ trợ sinh viên ra nước ngoài theo các chương trình trao đổi sinh viên; Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa cho sinh viên, học viên nước ngoài; tham mưu cho BGH về các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên, học viên nước ngoài;
  11. Hướng dẫn và hỗ trợ khi cần thiết về mặt thủ tục cho công chức, viên chức và người lao động khác được Trường cử đi nước ngoài công tác hoặc bồi dưỡng và thông báo với phòng Tổ chức – Hành chính; chuẩn bị nội dung, chương trình và các thủ tục cần thiết cho các đoàn công tác nước ngoài do Hiệu Trưởng, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường làm trưởng đoàn;
  12. Quản lý, vân hành Văn phòng Hợp tác Phát triển của Trường tại nước ngoài trên cơ sở thỏa thuận hợp tác với đối tác của trường và đề án thí điểm được Hiệu trưởng phê duyệt;
  13. Quản lý hộ chiếu công vụ theo quy định;
  14. Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, kiểm soát việc quản lý và tổ chức hoạt động hợp tác quốc tế của các Cơ sở thược Trường và các đơn vị khác có liên quan
  15. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác an ninh chính trị liên quan đến cá nhân, tổ chức nước ngoài theo quy định.

(Căn cứ theo Quyết định 728/QĐ-ĐHNT ngày 05 tháng 04 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động)