QUY TRÌNH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH NGẮN HẠN TẠI CÁC TRƯỜNG ĐỐI TÁC DÀNH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

74

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 81/TTr-HTQT-ĐHNT ngày 10/05/2024 của Phòng Hợp tác Quốc tế)

Nội dung Đơn vị/Người
thực hiện
Đơn vị phối hợp
Bước 1: Tiếp nhận thông tin chương trình ngắn hạn từ đối tác Đơn vị thực hiện chương trình tiếp nhận thông tin chương trình ngắn hạn từ đối tác. P. HTQT/

Khoa/Viện

Bước 2: Quảng bá chương trình Đơn vị thực hiện chương trình tiến hành quảng bá trên các kênh thông tin của Nhà trường, Phòng ban chức năng/Khoa/Viện. P. HTQT/

Khoa/Viện

Bước 3: Đăng ký tham gia chương trình Sinh viên đọc kỹ thông tin về nội dung các chương trình ngắn hạn của trường đối tác và cân nhắc các điều kiện tham gia.

Lưu ý: Sinh viên phải đăng ký tham gia với Trường ĐHNT thông qua đơn vị thực hiện. Sinh viên không tự ý đăng ký trực tiếp với trường đối tác nếu không có hướng dẫn của đơn vị thực hiện chương trình. 

Sinh viên
Bước 4: Xét chọn tham gia chương trình Đơn vị thực hiện tiếp nhận đăng ký của sinh viên và xét chọn dựa theo yêu cầu xét chọn của Trường đối tác. 

Đối với các chương trình không giới hạn chỉ tiêu, đơn vị thực hiện tiếp nhận và tiến cử các sinh viên đáp ứng yêu cầu của trường đối tác.

Đối với các chương trình có giới hạn chỉ tiêu, đơn vị thực hiện chịu trách nhiệm lựa chọn sinh viên theo các tiêu chí:

  • Điểm trung bình chung học tập;
  • Chứng chỉ ngoại ngữ (theo ngôn ngữ của chương trình ngắn hạn).
P. HTQT/

Khoa/Viện

Bước 5: Hoàn thiện hồ sơ tham gia chương trình
  1. Đơn vị thực hiện gửi thông báo được chọn tới sinh viên.
  2. Sinh viên được chọn cần xác nhận tham dự chương trình theo hướng dẫn của đơn vị thực hiện. 
  3. Đơn vị thực hiện tiến cử sinh viên sang trường đối tác.
  4. Sinh viên xác nhận tham gia chương trình hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn của trường đối tác và đơn vị thực hiện. 

Lưu ý: Đối với các sinh viên đã được lựa chọn nhưng không xác nhận tham gia chương trình, đơn vị thực hiện tiếp tục xét chọn sinh viên tiếp theo trong danh sách theo các tiêu chí ở trên.

P. HTQT/

Khoa/Viện;

Sinh viên

Bước 6: Nộp phí tham dự Sinh viên cần nộp các khoản phí sau:

  • Lệ phí tham gia chương trình ngắn hạn theo quy định của Trường ĐHNT (theo quy định hiện hành) vào tài khoản của Nhà trường;
  • Các lệ phí khác theo yêu cầu của trường đối tác (nếu có).

Lưu ý: Đối với các sinh viên không được đối tác chấp nhận, sinh viên sẽ được hoàn lại lệ phí đã đóng với Trường ĐHNT. 

P. HTQT/

Khoa/Viện;

Sinh viên

P.KH-TC
Bước 7: Nhận Thư chấp nhận từ trường đối tác và ban hành Quyết định cử sinh viên đi Trường đối tác gửi Thư chấp nhận cho đơn vị thực hiện và sinh viên. Đơn vị thực hiện làm Tờ trình và dự thảo Quyết định trình Ban Giám hiệu và các đơn vị liên quan để ban hành Quyết định cử sinh viên đi. P. HTQT/

Khoa/Viện;

Sinh viên

Bước 8: Hỗ trợ sinh viên các thủ tục xin thị thực Sinh viên hoàn thiện hồ sơ xin thị thực theo hướng dẫn của Đại sứ quán.

Đơn vị thực hiện chương trình hỗ trợ cung cấp và dịch công chứng giấy tờ nếu cần thiết.

Lưu ý: Trường ĐHNT hỗ trợ nhưng không đảm bảo sinh viên sẽ xin được thị thực.

P. HTQT/

Khoa/Viện;

Sinh viên

Bước 9: Tham gia chương trình tại trường đối tác Trong quá trình tham gia, sinh viên tuân thủ quy định tại trường đối tác.

Nếu có vấn đề phát sinh, sinh viên phải lập tức liên lạc, báo cáo để đơn vị thực hiện nắm được thông tin và phối hợp xử lý.

Sinh viên
Bước 10: Hoàn thành chương trình và làm thủ tục quay trở lại Trường ĐHNT Sinh viên về nước và hoàn thành thủ tục quay trở lại Trường với đơn vị thực hiện chương trình.

Đối với các chương trình cho phép tích lũy tín chỉ sau khi hoàn thành, sinh viên liên hệ Phòng HTQT và đơn vị thực hiện để được hướng dẫn thủ tục chuyển điểm.

P. HTQT/

Khoa/Viện;

Sinh viên