Năm 1991, bộ phận Quan hệ Quốc tế được thành lập và ghép với bộ phận Quản lý Khoa học (bộ phận Quản lý Khoa học đã có từ khi thành lập trường vào năm 1960) với tên gọi là Phòng Quản lý Khoa học và Quan hệ Quốc tế.

Năm 2001, bộ phận quan hệ quốc tế tách ra khỏi Phòng QLKH và QHQT. Phòng Quan hệ Quốc tế được thành lập và trở thành một đơn vị độc lập. Năm 2005, phòng QHQT được đổi tên là phòng Hợp tác Quốc tế. Tên gọi này được giữ cho đến nay. Hợp tác quốc tế có vai trò quan trọng đối với việc xây dựng và phát triển trường, đặc biệt trong điều kiện toàn cầu hóa về giáo dục hiện nay. Nhiệm vụ chính của hợp tác quốc tế là xây dựng và phát triển sự hợp tác nhiều mặt giữa nhà trường với các đối tác nhằm phục vụ cho hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

Nhận thức được tầm quan trọng của hội nhập quốc tế với sự phát triển của Nhà trường trong thời kỳ đổi mới, trường ĐHNT đã chủ trương đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động hợp tác quốc tế của nhà trường, tích cực gia nhập mạng lưới quốc tế về giáo dục đại học, xây dựng trường ĐHNT trở thành trường đại học được công nhận trên phạm vi quốc tế. Do vậy, hoạt động hợp tác quốc tế của nhà trường đã đạt được nhiều thành tích.

Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:

  1. PGS Vũ Hữu Tửu (1991 – 1992).
  2. PGS, TS Nguyễn Thị Mơ (1993 – 1994).
  3. ThS Trần Bá Việt Dũng (1995 – 2001).
  4. TS Nguyễn Thị Thanh Minh (2002 – 2008).
  5. PGS, TS Vũ Hoàng Nam (2009 – 2016).
  6. PGS, TS Vũ Thị Hiền (2016-2019)
  7. PGS, TS Cao Đinh Kiên (2021-nay)

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Địa chỉ: A903 – Tầng 9 – Nhà A – Trường Đại học Ngoại thương